นวัตกรรม Dyson Supersonic สุดชาญฉลาดเพื่อการตกแต่งทรงผมที่รวดเร็ว

ปกติอากาศประเทศไทยร้อนอยู่แล้วตลอดทั้งปี แต่พอเข้าหน้าร้อน อุณหภูมิยิ่งพุ่งสูงสุดขีด ความร้อนทำให้เหงื่อออกท่วมตัว ตั้งแต่หัวจรดเท้า เหนียวเหนอะหนะ จนต้องอาบน้ำสระผมเกือบ 3 เวลา หรือสระผมไปแค่วันเดียวก็รู้สึ กว่าผมเริ่มมัน หรือคันศีรษะ ทำให้อยากสระผมทุกวัน แต่ก็มีความกังวลว่าถ้าสระผมทุกวัน ก็จะต้องไดร์ผมทุกวันตามไป

ด้วย เครื่องเป่าผม Dyson Supersonic จัดเป็นนวัตกรรม สุดชาญฉลาดเพื่อการตกแต่งทรงผมที่รวดเร็ว และการไดร์ผมบ่อยๆเป็นสาเหตุ สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมเสี ยจากความร้อน รวมไปถึงบางคนรู้สึกว่าการไดร์ ผมเป็นเรื่องยุ่งยาก ใช้เวลานาน ไม่เหมาะกับช่วงเวลาเร่งรี บและมีค่าในตอนเช้า

นวัตกรรม Dyson Supersonic สุดชาญฉลาดเพื่อการตกแต่งทรงผมที่รวดเร็ว

นวัตกรรม Dyson Supersonic  สุดชาญฉลาดเพื่อการตกแต่งทรงผมที่รวดเร็ว

ไดสัน  (Dyson) บริษัทเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้ าชั้นนำของโลก จากประเทศอังกฤษ เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนาไดร์เป่าผม ซึ่งถือเป็นการปฏิวัติ วงการความงาม ด้วยไดร์เป่าผม Dyson Supersonic ที่เปิดตัวเป็นปรากฏการณ์ไปทั่ วโลก สำหรับประเทศไทยได้เปิดตั วและวางขายเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่ านมา ด้วยเทคโนโลยีที่ได้คิดค้นพั ฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่เราต้ องเจอจากไดร์เป่าผมทั่วไป ทำให้ Dyson Supersonic ถือเป็นปฏิวัติใหม่ของไดร์เป่ าผม และที่สำคัญเป็นเทคโนโลยี ความงามที่เหมาะสำหรับช่วงหน้ าร้อนของเมืองไทยมาก เพราะไม่ต้องกังวลผมเสี ยจากความร้อนของไดร์เป่าผม ให้คุณมีผมสวยตลอดหน้าร้อนนี้ โดย “เจมส์ ไดสัน” ผู้ก่อตั้ง Dyson และหัวหน้าทีมวิศวกร กล่าวว่า “ไดร์เป่าผมทั่วไปส่วนมากจะหนัก ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั้งยังมีเสียงดังรบกวนขณะใช้ งาน และเราตระหนักดีว่าไดร์เป่าผมยั งเป็นตัวทำลายสุขภาพเส้นผม จากลมร้อนที่มีอุณหภูมิสูงเกิ นไป ผมให้การสนับสนุนทีมวิ ศวกรของไดสันเพื่อศึ กษาและทำความเข้าใจในศาสตร์แห่ งเส้นผม เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งช่วยแก้ ไขปัญหาของไดร์เป่าผมที่ร้อน มีขนาดใหญ่ และไม่มีประสิทธิภาพ”

ไดสันทุ่มงบลงทุนกว่า 50 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 2 พันกว่าล้านบาท ในการพัฒนา Dyson Supersonic รวมถึงการสร้างห้องปฏิบัติการณ์ อันทันสมัยซึ่งออกแบบมาสำหรั บการศึกษาศาสตร์แห่งเส้ นผมโดยเฉพาะ โดยทำความเข้าใจในวิธีการที่ จะตอบสนองต่อแรงเค้น วิธีที่จะรักษาเส้นผมให้ดูดีมี สุขภาพ และวิธีการจัดแต่งทรงผม  เป็นเวลากว่า 4 ปีที่ทีมวิศวกรทำการทดสอบผลิตภั ณฑ์ไดร์เป่าผม กับเส้นผมประเภทต่างๆ และทำการทดสอบซึ่งจำลองเทคนิ คการไดร์ผมที่แตกต่างกันไปทั่ วโลก ซึ่งมีการนำเส้นผมจริงของมนุษย์ มาใช้ในการทดสอบครั้งนี้ ถ้านำความยาวของเส้นผมทั้ งหมดมาคำนวณรวมกัน คิดรวมเป็นระยะทางกว่า 1,010 ไมล์ หรือประมาณ 1,625 กิโลเมตร จนสำเร็จออกมาเป็นไดร์เป่าผมนวั ตกรรมเปลี่ยนโลก อย่าง Dyson Supersonic ที่มีเทคโนโลยีการควบคุมความร้ อนที่ชาญฉลาด ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าเส้ นผมจะไม่สัมผัสกับอุณหภูมิที่สู งเกินไป โดยใช้เทอร์มิสเตอร์ชนิด Glass Bead (อุปกรณ์ให้ความร้อนแบบอุณหภูมิ คงที่ชนิดหนึ่ง) จะทำการวัดอุณหภูมิ 20 ครั้งต่อวินาทีและจะส่งข้อมู ลเหล่านี้ไปยังไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งถูกออกแบบมาให้ควบคุมความร้ อนด้วยเช่นกัน นับเป็นเทคโนโลยีลิขสิทธิ์ เฉพาะของไดสันในการควบคุมอุณหภู มิความร้อนอย่างแม่นยำและเชื่ อถือได้ถึง 2 ชั้น  นอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยี Air Multiplier ซึ่งเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของไดสัน โดยเทคโนโลยีนี้จะทำให้ระดับพลั งแรงลมที่ผ่านเข้าสู่มอเตอร์ได้ รับการเพิ่มกำลังถึงสามเท่า ทำให้ลมที่เป่าออกมาเต็มเปี่ ยมไปด้วยพลังและความรวดเร็ว

และเช่นเดียวกับเครื่องใช้อื่ นๆของไดสันที่มีไดสันดิจิ ตอลมอเตอร์เป็นขุมพลัง Dyson Supersonic ได้พัฒนาดิจิตอลมอเตอร์รุ่นใหม่ ล่าสุด คือ ไดสันดิจิตตอลมอเตอร์ V9 ที่มีขนาดเล็กลง น้ำหนักเบาขึ้น ทว่าทรงประสิทธิภาพในการใช้ งานมากยิ่งขึ้น  และส่งผลให้ Dyson Supersonic มีพลังในการหมุนได้เร็วกว่ ามอเตอร์ของไดร์เป่าผมทั่วไปถึง 8 เท่า ถึงแม้จะมีพลังอันทรงประสิทธิ ภาพ แต่ไดสันดิจิตอลเมเตอร์ได้รั บการพัฒนาคิดค้นให้มีขนาดเล็กลง เพื่อที่สามารถติดตั้งในตำแหน่ งบริเวณด้านจับได้ ทำให้จับถนัดมือ สะดวกในการบังคับและใช้งาน เพราะไดร์เป่าผมทั่วไปมักจะติ ดตั้งมอเตอร์บริเวณส่วนหัวของตั วเครื่องที่ทำหน้าที่เป่าลม และนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ ใช้รู้สึกควบคุมการทำงานของไดร์ เป่าผมได้ยาก

ทั้งยังพัฒนาให้ Dyson Supersonic มีเสียงที่เบากว่าไดร์เป่าผมทั่ วไป โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้ านเสียงเชิงอากาศพลศาสตร์ ของไดสัน ได้ศึกษาและเรียนรู้ถึ งกระบวนการที่จะทำให้ Dyson Supersonicทำงานได้อย่างเงียบที่ สุด โดยการใช้ใบพัดมอเตอร์ให้เคลื่ อนที่ไปตามแนวแกนหมุน นี่จึงเป็นวิธีช่วยลดแรงหมุ นเหวี่ยงที่ปราศจากการควบคุ มของทิศทางลม และยังเพิ่มจำนวนใบพัดมอเตอร์ เป็น 13 ใบ จากปกติที่ใช้กันเพียง 11 ใบ  อีกทั้งทีมวิศวกรของไดสันได้ติ ดตั้งตัวควบคุมเสี ยงภายในมอเตอร์ให้มีความถี่ ของเสียงอยู่สูงกว่าช่วงเสี ยงปกติที่มนุษย์จะได้ยิน ดังนั้น Dyson Supersonic จึงเป็นไดร์เป่าผมที่มี เทคโนโลยีอันชาญฉลาด ในการช่วยแก้ปัญหาของไดร์เป่ าผมทั่วไปที่เราเคยเจอ นี่จึงเป็นไดร์เป่าผมที่ไม่ ทำให้ผมเสียจากความร้อน, มีกำลังลมแรงช่วยให้ผมแห้งเร็ว, มีน้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงยังมีเสียงที่เบากว่าไดร์ เป่าผมทั่วไปอีกด้วย

เพราะฉะนั้นหน้าร้อนนี้ คุณสามารถสระผมและไดร์ผมได้บ่ อยเท่าที่คุณต้องการ โดยไม่ต้องกลัวว่าผมจะเสีย หรือว่าจะใช้เวลานานในแต่ละวั นสำหรับการไดร์ผม เพราะไดสันมุ่งมั่นทุ่ มเทในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน รวมถึงปัญหาความงามด้านเส้นผมนี้ ด้วย Dyson Supersonic มีวางจำหน่าย 2 สีได้แก่ ดำ-ชมพู และ ขาว-เงิน ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ราคา 14,900 บาท สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติ มได้ที่ http://www.dyson.co.th/

โปรแกรม StepFIX ตรวจสอบ กำจัดไวรัสซ่อนไฟล์แบบครบวงจร

หลายครั้งที่เปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วไม่เห็นอาจถูกซ่อนไฟล์จากไวรัสได้ ซึ่งเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าโดนตั้งแต่เมื่อไร ยิ่งเป็น Flashdrive หรือ External Harddisk ด้วยยิ่งตรวจสอบยาก โปรแกรม StepFIX ฝีมือคนไทยตัวนี้เข้ามาตรวจสอบไฟล์ที่ถูกซ่อนไว้ ทั้งที่ข้างในพื้นที่ยังมีไฟล์ต่างๆ อยู่ หมดกังวลไปได้เลยถ้าใช้โปรแกรมตัวนี้ไฟล์ต่างๆ ที่ถูกซ่อนไว้จะแสดงให้เห็นด้วยโปรแกรมนี้เลย ใครที่เจอแบบนี้เป็นประจำแนะนำโปรแกรมตัวนี้รับรองเลยว่าจะหายหงุดหงิดจากอาการไฟล์หายไปได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียว

โปรแกรม StepFIX

โปรแกรม StepFIX ตรวจสอบ กำจัดไวรัสซ่อนไฟล์แบบครบวงจร

โปรแกรมนี้มีการทำงานคล้าย โปรแกรมสแกนไวรัส สามารถจัดการกับไฟล์ที่ถูกซ่อนและไวรัสซ่อนไฟล์ต่างๆ ได้อย่างดีจากฝีมือคนไทยเรานี่เอง หลายคนอาจได้เจอกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับแฟลชไดรฟ์ (FlashDrive) ในกรณีที่นำมันไปเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์บางเครื่อง แล้วปรากฎว่าไฟล์ที่อยู่ในแฟลชไดรฟ์นั้นสูญหายไป หาไฟล์ไม่เจอ แต่เมื่อเมื่อตรวจสอบข้อมูลไฟล์จากการคลิกขวา Propeties ที่ไอคอนของไดร์ฟ ใน Computer กับพบว่ายังคงมีข้อมูลไฟล์อยู่ในแฟรชไดรฟ์นั้น ซึ่งสาเหตุอาจเป็นเพราะเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ มีไวรัสซ่อนไฟล์อยู่นั่นเอง ทำให้ไฟล์อันมีค่าของเรานั้นถูกซ่อนจนมองไม่เห็น บางครั้งใช้โปรแกรมช่วยหาก็ไม่เจอซึ่งคนไทยมักเจอเป็นประจำบอกเลยว่าโปรแกรมนี้ช่วยคุณได้

เมื่อพบปัญหาแนวนี้ หลายคนอาจตัดสินใจผิดพลาดโดยการที่ไปคลิกฟอร์แมตไดร์ฟ (Format Drive) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ซึ่งวิธีนี้สามารถช่วยลบไวรัสซ่อนไฟล์ออกไปได้ก็จริง แต่ก็จะทำให้ข้อมูลทุกอย่างหายตามไปด้วยนั่นเอง บางครั้งข้อมูลบางอย่างก็ไม่สามารถลบได้และต้องใช้ทันทีบอกเลยว่าด้วยโปรแกรม StepFIX ตัวนี้ จะสามารถช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ได้ง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องสูญเสียข้อมูลใดๆ ในแฟลชไดร์ฟไป และยังช่วยกำจัดไวรัสซ่อนไฟล์นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

นอกจากนี้ โปรแกรม StepFIX ยังเป็นโปรแกรมที่มีขนาดเล็ก ไม่กินทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานไปพร้อมกับโปรแกรมอื่นๆ ได้เลยโดยไม่รบกวนการทำงานส่วนอื่นๆ อีกด้วย แถมยังติดตั้งง่ายกว่าที่คิดซะอีกและยังมีขั้นตอนวิธีการใช้งานที่ง่าย ใน 3 ขั้นตอน

  1. การตั้งค่าการเริ่มทำงานของโปรแกรม และ การเลือกตำแหน่งการทำงาน
  2. การเลือกฟังก์ชั่น รูปแบบ และประเภทของไฟล์ที่ต้องการจะตรวจสอบ แก้ไขข้อผิดพลาด
  3. เริ่มต้นจัดการและตรวจสอบแก้ไข ข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น

แค่นี้ก็ใช้งานโปรแกรมได้อย่างสบายไฟล์ไม่หาย บอกได้คำเดียวว่า ฟิน เพราะการหาโปรแกรมไฟล์งานหรือเอกสาร ณ เวลานั้นๆ โดยที่ไม่มีเวลาเหลืออีกแล้ว เป็นนาทีที่ทำได้ยากแต่โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณใช้งานไฟล์พวกนั้นได้อย่างสบายใจ และไม่มีไวรัสแอบแฝงมาด้วยแน่นอน ใครที่ชอบโปรแกรมกำจัดไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัสคุณภาพดีแต่ขนาดเล็กๆ กระทัดรัด พกพา แถมติดตั้งง่ายด้วย ต้องเลือกโปรแกรมตัวนี้เลย สามารถตั้งค่าให้เริ่มทันทีที่ Windows Startup หรือเมื่อสั่งให้โปรแกรมทำงานเสร็จ (Run End Process) ปิดเครื่องได้เลยโดยไม่ต้องสั่ง Shutdown เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเฝ้าอยู่หน้าคอมตลอดเวลา ซึ่งทางผู้พัฒนาเปิดให้ดาวน์โหลดฟรี (Freeware)